محصولات

THERMOWELL

PAP-THERMOWELL-2

ترموول یا به عبارتی دیگر چاهک حرارتی، قطعه ایست که به عنوان محافظ برای سنسورهای حرارتی از قبیل ترموکوپل و آر تی دی در مقابل سیال استفاده می شود. این قطعه چه از لحاظ نوع متریال در ساخت آن و چه از لحاظ ساختار دارای انواع مختلفی است که متناسب با نیاز پروژه ساخته می شود.

MAGNETIC LEVEL GAUGE

ترموول یا به عبارتی دیگر چاهک حرارتی، قطعه ایست که به عنوان محافظ برای سنسورهای حرارتی از قبیل ترموکوپل و آر تی دی در مقابل سیال استفاده می شود. این قطعه چه از لحاظ نوع متریال در ساخت آن و چه از لحاظ ساختار دارای انواع مختلفی است که متناسب با نیاز پروژه ساخته می شود.

FLOAT LEVEL SWITCH

ترموول یا به عبارتی دیگر چاهک حرارتی، قطعه ایست که به عنوان محافظ برای سنسورهای حرارتی از قبیل ترموکوپل و آر تی دی در مقابل سیال استفاده می شود. این قطعه چه از لحاظ نوع متریال در ساخت آن و چه از لحاظ ساختار دارای انواع مختلفی است که متناسب با نیاز پروژه ساخته می شود.

THERMOWELL

ترموول یا به عبارتی دیگر چاهک حرارتی، قطعه ایست که به عنوان محافظ برای سنسورهای حرارتی از قبیل ترموکوپل و آر تی دی در مقابل سیال استفاده می شود. این قطعه چه از لحاظ نوع متریال در ساخت آن و چه از لحاظ ساختار دارای انواع مختلفی است که متناسب با نیاز پروژه ساخته می شود.

MAGNETIC LEVEL GAUGE

ترموول یا به عبارتی دیگر چاهک حرارتی، قطعه ایست که به عنوان محافظ برای سنسورهای حرارتی از قبیل ترموکوپل و آر تی دی در مقابل سیال استفاده می شود. این قطعه چه از لحاظ نوع متریال در ساخت آن و چه از لحاظ ساختار دارای انواع مختلفی است که متناسب با نیاز پروژه ساخته می شود.

FLOAT LEVEL SWITCH

ترموول یا به عبارتی دیگر چاهک حرارتی، قطعه ایست که به عنوان محافظ برای سنسورهای حرارتی از قبیل ترموکوپل و آر تی دی در مقابل سیال استفاده می شود. این قطعه چه از لحاظ نوع متریال در ساخت آن و چه از لحاظ ساختار دارای انواع مختلفی است که متناسب با نیاز پروژه ساخته می شود.